SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 25 644 30 00

Zbigniew Paczóski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  „TOPAZ” Paczóski Zbigniew, ul. Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów Podlaski dokłada starań, by Państwa dane osobowe przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany jako: „RODO”). W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zbigniew Paczóski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  „TOPAZ” Paczóski Zbigniew, ul. Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów Podlaski (dalej zwany jako: „Hotel”). Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
 1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług hotelarskich  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wykonania ciążących na Hotelu obowiązków prawnych – zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających w szczególności z obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:
 1. przez czas trwania łączącej nas umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy;
 2. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną zgodę.
Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:
 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:
  • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  • podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo – administracyjnej;
 2. innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),
  • podmiotom współpracującym z nami przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych – w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.
Ponadto pragnę poinformować, że:
 1. nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie;
 3. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy, a zatem Hotel wymaga podania danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, w związku z wstępną lub zwykła rezerwacją. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub zdrowotnych.
 4. zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:
  • sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,
  • usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
  • umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji,
  • przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
  • przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.
Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@topaz24.pl W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   Angelika Mosler

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: daneosobowe@topaz24.pl

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczóski ul. Kolejowa 8B 08-300 Sokołów Podlaski NIP: 823-000-36-73 tel: + 48 25 640 02 00